NUDURA תנאי שימוש

הודעה משפטית

אתר אינטרנט זה ("האתר") ותוכנו הם הרכוש של חברת NUDURA ("NUDURA") ומופעלים על ידה כשרות ללקוחותיה. שימושך באתר זה מהווה הסכמתך עם NUDURA להיות מחויב לתנאי שימוש אלה. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלה, נבקשך לא לעשות שימוש באתר זה.

NUDURA שומרת את הזכות: א) לשנות אתר זה ותוכנה וכן תנאי שימוש אלה; ב) להפסיק את זמינות האתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. נא לבקר בתנאי שימוש אלה מפעם לפעם כדי להתעדכן. שימושך באתר זה מאשר את המשך הסכמתך לעמוד בכל עדכון שיהיה בתנאי השימוש. כל הימנעות על ידי NUDURA לפעול בתגובה להפרת תנאי שימוש אלה על ידך או על יד כל צד אחר לא תיחשב וויתור של NUDURA על זכותה לפעול בתגובה להפרות נוספות או דומות. תנאי שימוש אלה מפרטים את מכלול ההבנות בינך לבין NUDURA לגבי שימוש באתר.

המידע אשר כלול באתר זה, הן בספריית פרטי התכנון, הן במדריך ההתקנה והן בספריית ה- REVIT/BIM ("חומרים") מוצג לצרכי הדרכה בלבד עבור המתכנן כדי לסייע בידו ללמוד על השימוש במערכת תבניות הבטון המבודדות מ- ICF של NUDURA® ("מערכות "NUDURA®). החומרים באתר זה הינם למידע בלבד ולא יהוו תחליף ליעוץ הנדסי מקצועי.

המפרטים, הרכב החומרים וההערות הכלולים באתר נוסחו במטרה לשקף את הנהוג בדרך כלל בהתקנה מסחרית. ברם, יש לבדוק את קודי הבנייה הרלוונטיים בכל מקום לכל יישום. פרטים כגון פורמטים לחיזוק הם המלצות כלליות בלבד לצרכי התקנה, וכפופים להנחיות המהנדס המתכנן. הנחת מוטות החיזוק והמרווחים ביניהם הינם באחריותו הבלעדית של המהנדס הרשום בכל פרויקט ופרויקט. באחריותם של המהנדס והקבלן לוודא שכל הפרטים והחיזוקים תוכננו והותקנו תוך עמידה בדרישות של כל הקודים והתקנים המקומיים או האחרים הרלוונטיים.

הגבלת אחריות

NUDURA אינה מבטיחה גישה רציפה או בטוחה לאתר זה ללא הפרעות וללא טעויות. כמו כן, אין NUDURA מבטיחה שכל החומרים הם מעודכנים, מדויקים או שלמים. גורמים מחוץ לשליטתה של NUDURA עשויים להפריע להפעלת האתר. NUDURA אינה מבטיחה כי שרת כלשהו אשר מספק גישה לאתר זה הוא חופשי מווירוסים או גורמים מזיקים אחרים, או שפגם כלשהו באתר זה יתוקן מידית. NUDURA שומרת לעצמה את הזכות לעקוב אחרי השימוש באתר, וכן להשתמש בכל מידע – או לחשוף אותו – על מנת לעמוד בכל דרישה חוקית או רגולטורית, להגן על עצמה או להפעיל את האתר בצורה תקינה.

החומרים באתר זה מסופקים על ידי NUDURA כפי שהם [ as is] ובמידה המרבית על פי חוק, החומרים מסופקים ללא כל אחריות, מפורשת או מרומזת, שהם תקינים או מתאימים לכל מטרה ספציפית. NUDURA איננה מבטיחה כי חומרים כלשהם ישימים או יעילים במצב כלשהו אשר בו יחליט המתכן לעשות בהם שימוש. על מתכנן הפרויקט מוטלת האחריות להתאימו סופית לצרכי שימוש. אין ל- NUDURA® שליטה על ההתקנה או איכות העבודה בהרכבה או התקנה של מערכות NUDURA®.

בשום מקרה לא תישא NUDURA, שותפיה או ספקיה באחריות לנזקים כלשהם (כולל, אך לא מוגבל לנזקים מיוחדים או כאלה הנובעים מהפרת התחייבות, או נזקים בגין אובדן הכנסות, הפסקת עבודה או אבדן מידע) הנובעים מהשימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה, תוכנו או החומרים שבו, אפילו אם חברת NUDURA עודכנה אודות האפשרות שנזקים אלה ייווצרו. אין ל- NUDURA חובה לעדכן אתר זה, תוכנו או החומרים שבו, והיא לא תישא באחריות כלשהי בגין אי עדכון כאמור. עליך מוטלת מלוא האחריות לנזקים כלשם ולעלויות תיקון או אחזקה כלשהן שתישא בהם. במיוחד, NUDURA לא תישא בכל אחריות כללית, ספציפית, מיוחדת, ישירה או עקיפה, או לפיצויים עונשיים או כתוצאה מהפרת התחייבות, ובכלל זה אחריות לנזק גופני, אשר ייגרמו לכל אדם או ישות, כולל אך לא מוגבל לכל מתקין, קבלן, אדריכל, מהנדס, בעל בית לקוח, משתמש קצה בעל רכוש, שוכר או דייר כתוצאה משימוש, הרכבה, בנייה או התקנה של מערכות NUDURA®.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל החומרים באתר, להוציא חומר מגורם שלישי בשימוש תחת רישיון, כולל טקסט, תמונות, גרפיקה, וידאו, קטעי שמע, עיצובים וכן סימני המסחר המוצגים באתר זה, הינם רכושה של NUDURA ו\או בשימוש תחת רישוין על ידיה, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימני מסחרי בינלאומיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להעביר או לשנות חומר כלשהו ללא אישור כתוב מראש מ- NUDURA. הנך מורשה לעשות עותק אחד בלבד מכל דבר לשימוש אישי ולא מסחרי, בתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והודעות אחרות לגבי בעלותה של NUDURA אשר כלולים בחומרים אלה. אם אתה עושה עותק מחומר כלשהו או מוריד חומר כלשהו מאתר זה, הנך מאשר כי אתה עושה זאת על פי חוק. כמו כן, אתה מאשר שלא תעתיק, תשכפל, תפיץ, תפרסם מחדש, תעביר או תשנה חומרים אלה או תשתמש בהם לכל מטרה ציבורית או מסחרית. הבעלות, זכויות וזכויות היוצרים לכל החומרים המועתקים או מורדים מאתר זה נשארים של NUDURA או של הצד השלישי אשר העניק את הרישיון.

סימני המסחר אשר מופיעים באתר זה הינם הרכוש הבלעדי של NUDURA או שהם בשימוש על פי רישוין.

חוקים רלוונטיים

כל תביעה בקשר לאתר זה, תוכנו או החומר שבו, תידון על פי חוקי קנדה ומחוז אונטריו. אם ייקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה בטל, מבוטל, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, הדבר לא ישפיע על או יגרע מתקיפותם של התנאים האחרים או היכולת לאוכפם. תנאי שימוש אלה מהווים את מכלול ההסכם בינך לבין NUDURA.

certificationLogos

  צפון אמריקה 866-468-6299 בינלאומי +44-0800 014 8901